info@tcrotterdam.nl | 088 - 411 22 00

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de: Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden (02-07-2002), de Algemene Vervoerscondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop de voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. Andersluidende algemene (inkoop-)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Klik hier voor PDF – bestand.